فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

 ۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول .

۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری )،

 ،تلفن وکشتی،

۵-ابطال سند مالکیت

۶-ابطال سهام شرکت

۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …

۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت

۹-استردا د اموال منقول

۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)

۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها

۱۲—ابطال عملیات اجرایی،اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته

۱۳-مطالبه سهم الشرکه

۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت

۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی

۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق

۱۷-ورود  ثالث به دعاوی فوق

۱۸-تقابل به دعاوی فوق

۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند

۲۰-اعتراض به ثبت

۲۱-مطالبه ثمن

۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله

۲۳-استردادمبیع و ثمن

۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد

۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .

۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت

۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث

۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد

۲۹-خلع ید(بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)

۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.

۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب

۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت

۳۳-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)

۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.

۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف ،تصنیف و حق اختراع

۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱

۳۷-اعتراض به تحدید حدود(نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)

دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت

۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت

۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت(ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن  )

۴۱-استرداد لاشه چک ،سفته و برات

۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی

۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد

۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله

۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی

۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه

۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه

انواع دعاوی مالی در امور حسبی :

۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت

۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:

۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د)

۲-مطالبه سرقفلی(موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )

۳- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶)

۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )

۵- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )

ب )انواع دعاوی غیرما لی

۱-الزام  به تعهد غیرمالی

۲-دعوای  ثبت علایم تجاری و اختراع

۳-دعوای تخلیه

۴-تامین خواسته( موضوع ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م )

۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق.آ.د.م)

۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه

۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور

۸-حکم فروش مال غیر منقول

۹-تصرف عدوانی،ممانعت از حق ومزاحمت از حق(مواد ۱۵۸ ،۱۵۹،و ۱۶۰ ق.آ.د.م)

۱۰-عزل وکیل(۶۷۸ ق.م )

۱۱-عزل وکیل(بند ۱ ماده ۶۷۸ق.م)

۱۲-تفکیک ملک و فک رهن

۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد.(موضوع ماده ۱ قانون افراز)

۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص( ماده ۲۲ ق.ک)و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.

۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه .

۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی

۱۸-دعوای رفع رطوبت

۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی

۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.

۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.

۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.

۲۳-در وقف و تولیت

۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی

۲۵-دعوای تغییر جنسیت

۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه(نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.

۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱

۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت

۲۹-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت

۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد

۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.

۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق.ث)

۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار

۳۴-دعوای اعسار

۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله   (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹ )

۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی(مواد ۴۰ و ۹۳ ق.م )

دعاوی غیرما لی در امور حسبی:

۱-نصب قیم ،عزل قیم،نصب امین ،ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ )

۲-صدور حکم موت فرضی

۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه

۴-بطلان ترکه

۵- صدور حکم حجر،تعیین تاریخ حجر

۶-اخراج ثلث از ماترک

۷-الزام به فروش ترکه

۸-گواهی رشد

۹- تنفیذ وصیت نامه

۱۰-گواهی حصر وراثت

انواع دعاوی مالی و غیر مالی در امور خانواده :

۱- استردادشیربها(مالی)

۲-استردادجهیزیه(مالی)

۳-مطالبه مهریه(مالی)

۴-مطالبه نفقه معوقه ،ایام عده،افزایش و تعیین نفقه آینده(مالی)

۵-ازدواج مجدد(غیرمالی)

۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع(غیرمالی)

۷-گواهی عدم سازش(غیرمالی)

۸-تمکین(غیرمالی)

۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک(غیرمالی)

۱۰-انکارزوجیت(غیرمالی)

۱۱-دعوای نسب(غیرمالی)

۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی(غیرمالی)

انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:

۱-ابطال واقعه فوت

۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی

۳-ابطال نسب یا نفی آن

۴-دعوای ابوت و یا بنوت

۵-اثبات بلوغ برای ازدواج

۶-تغییر نام کوچک

۷-اثبات سیادت

۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (

۹-اصلاح  تاریخ فوت در گواهی فوت

۱۰- تغییرجنسیت

انواع دعاوی غیر مالی:

الف)ذاتی:

۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)

۲-دعوای زوجیت

۳-دعوای حجر

ب)اعتباری :

۱-خلع ید(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۲-درخواست افراز(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۳-تقسیم فروش مال مشاع(در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)

۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه

۵-میزان حق الوکاله وکیل

۶-دعوای مزاحمت  ،ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول(موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۰ ق.آ.د.م)//////

مطالب مرتبط

۱۲ نظر! نظرات

 1. حسین داعی می‌گه:

  نوع کسب و کارتان در حوزه وکالت بسیار خوب است ، ولی می تواند با ترکیب بیشتر درحوزه اینترنت عالی بشودبه امید موفقیت بیشتر برای شما.

 2. هانیه می‌گه:

  باسلام اقای صاحبی اگه امکان داره نکات کاربردی ونحوه دفاع واصول دفاع خوبو شرح بدین با تشکر فراوان موفق باشید

 3. جمیله می‌گه:

  عالی بود
  واقعامرسی

 4. اشکان می‌گه:

  فسخ را هم بگویید مالی است یا غیر مالی

 5. احمدی می‌گه:

  سلام ممنون از مطلبتون
  دعوی تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی یا اعلام تایید فسخ غیر مالی محسوب می شود ؟

 6. علی می‌گه:

  با سلام.۲سال قبل ضامن فردی در بانک شدم برای ۱۰میلیون تومان در قالب مضاربه۶ ماهه. حال متوجه شده ام که وام گیرنده در طی این مدت چندین بار وام را بدون رضایت بنده بعنوان ضامن تمدیدنموده و الان اصل وام به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است.چون کارمند هستم و حقوقم را از همان بانک میگیرم بر اساس نامه کسر از حقوق کل حقوق ماهیانه ام را برداشت می نمایند.برای طرح دعوی چه عنوان خواسته ای پیشنهاد می فرمایید؟

 7. الهام زینال زاده می‌گه:

  با سلام و تشکر
  اعتراض به ملی شدن زمین مالی است یا غیرمالی و در صلاحیت دادگاه یا منابع طبیعی ؟

 8. اکبر می‌گه:

  با سلام لطفا بفرمایید مامور اجرا وظیفه اجرای حکم شلاق را هم دارد ؟

 9. زهرا کاظم زاده می‌گه:

  سلام وقتتون بخیر.دعوای الزام به ایفای تعهدمعرفی ضامن ازنظرشما مالی است یاغیرمالی؟؟ وقتی شخصی تعهد به معرفی ضامن بابت وام مسکن داشته وانجام نداده

 10. علی می‌گه:

  با سلام
  تقاضای صدور حکم بر تاید فسخ معامله به لحاظ تدلیس و خیار غبن فاحش مالی محسوب می شود یا غیر مالی؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.