میزان دیه در سال ۱۳۸۹

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نامه آمده است: در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط، قیمت سوقیه اعیان ۳گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور به شرح زیر برای سال ۱۳۸۹ که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، اعلام می‌شود. مقتضی است کلیه مراجع قضایی ارقام زیر را مبنای محاسبه دیه قرار دهند.

۱-ارزش‌ ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۱ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی چهارصد و پنجاه میلیون ریال (۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۲-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۲ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۳-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نهصد میلیون ریال (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

ماده ۲۹۷ – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
۱ – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۲ – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۳ – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۴ – دویست دست لباس سالم از حله های یمن
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است .
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را به ما بگویید.