بایگانی برای مرداد, ۱۳۸۹

میزان دیه در سال ۱۳۸۹

بدون نظر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این نامه آمده است: در اجرای ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط، قیمت سوقیه اعیان ۳گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده مذکور به شرح زیر برای سال ۱۳۸۹ که به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده، اعلام می‌شود. مقتضی است کلیه مراجع قضایی ارقام زیر را مبنای محاسبه دیه قرار دهند.

۱-ارزش‌ ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۱ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی چهارصد و پنجاه میلیون ریال (۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۲-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۲ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی پانصد و پنجاه میلیون ریال (۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۳-ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند ۳ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی نهصد میلیون ریال (۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

ماده ۲۹۷ – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیرمیباشدوتلفیق آنهاجایزنیست -
۱ – یکصد شتر سالم وبدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۲ – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۳ – یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند .
۴ – دویست دست لباس سالم از حله های یمن
۵ – یکهزار دینار مسکوک سالم وغیر مغشوش که هردینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸نخود است .
۶ – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد .

نفقه آینده و گذشته اقارب و تعدیل آن

بدون نظر

– نفقه آینده

در ماده ۱۱۹۶ق.م.گفته که؛ در روابط بین اقارب، خویشان نسبی در خط عمودی، ملزم به انفاق یکدیگر می ‌باشند. حال سؤال این است که نفقه دهنده تنها باید نفقه آینده منفق‌علیه را تأمین نماید، یا وی فقط تکلیف دارد نفقه گذشته نفقه گیرنده را که نپرداخته است، بپردازد. و یا اینکه هر دو قسم یعنی نفقه گذشته و آینده او را می‌بایستی پرداخت نماید. به نفقه آینده، در این گفتار می‌پردازیم و نفقه گذشته اقارب را در گفتار بعدی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
در گذشته اشاره کردیم که اقارب به منظور رفع نیازهای همدیگر، همبستگی، و جلوگیری از مراجعه نزدیکان به دیگران و حفظ شأن و موقعیت اجتماعی آنها و غیره، تحت شرایطی مکلف به انفاق یکدیگر شده‌اند تا خویشاوندان توانگر، خانه و خوراک و لباس و وسایل ضروری زندگی اقوام نزدیک که در خط عمودی صعودی یا نزولی قرار دارند و در عین حال ناتوان از تأمین مایحتاج ضروری خود هستند را مهیا نموده در اختیار آنان قرار دهند. راجع به اینکه نفقه دهنده متمکن، موظف است، نفقه آینده اقارب واجب‌النفقه نیازمند را تأمین نماید، تردیدی وجود ندارد. زیرا، قسمت پایانی ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی، صراحت دارد که: اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبة نفقه نمایند. البته، در قانون حمایت خانواده نیز به نفقه اطفال اشاره شده که ظاهراً ناظر به نفقه آینده آنان است. مثلاً ماده ۱۲ این قانون مقرر نموده است: در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود، دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال و میزان نفقة ایام عدّه را باتوجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت اطفال معین می‌کند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگاهداری و میزان هزینة آنان را مشخص می‌نماید… .

(ادامه…)


ربا با توسل به عقد صوری

بدون نظر

دکتر محمد صالح ولیدی
مقدمه
۱ _ شناخت مساله :

امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر کسی پوشیده نیست بهمین مناسب اکثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افکار و عقاید خاصی که درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند که وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد که قدیمیترین قوانینی که با پیدایش بشر در زندگی افراد با یکدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است.