بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۰

فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

۱۲ نظر
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

 ۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول . (ادامه…)