بایگانی برای دسته "آئين دادرسي مدني"

درباره مراجع قضایی بیشتر بدانیم

۱ نظر

شاه صاحبی طی یادداشتی در سایت حقوق بشر و باشگاه خبرنگاران :

مراجع قضایی، مراجعی هستند که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی، جرایم و سایر امور رسیدگی نموده و نهایتاً مبادرت به صدور رأی می‌نمایند که شامل مراجع قضایی حقوقی و کیفری و نیز مراجع اداری می‌باشند.

مراجع قضایی شامل موارد ذیل است:

۱) مراجع عمومی

۲) مراجع اختصاصی

۳) دیوانعالی کشور

۴) دادسراها

(ادامه…)


اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

بدون نظر

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.


حقوق

اظهارنامه ورقه قضایی است که وقتی بخواهیم حق خود را از دیگری قبل از اقامه دعوی مطالبه نماییم وهمچنین برای اخطاربه طرف مقابل ویاتامین دلیلی برای دعاوی درآینده استفاده می شود.چون می‌توان ازاظهارنامه بعداً در اقامه دعوی در مراجع قضایی استفاده کرد .

حسب ماده مذکور هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. (ادامه…)


آیا می توان تامین را تبدیل کرد؟

۲ نظر

مالی که بازداشت می شود در صورتی که از تأمین رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اقامه شده در بازداشت می ماند تا اگر خواهان پیروز شد، در اجرای حکم، حسب مورد به او داده شود و یا از محل فروش آن محکوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. مدنی تبدیل تأمین به درخواست خوانده تصریح شده اما در ماده ۵۳ ق. اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده به درخواست محکوم له تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش آمده است. بنابراین شرایط تبدیل تأمین را می توان به عمومی و اختصاصی دسته بندی نمود.

دادخواست-حقوق

شرایط عمومی تبدیل تأمین:

منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در پذیرش تأمین باید رعایت شود و تفاوتی نمی نماید که درخواست تأمین از سوی خواهان و یا خوانده باشد. این شرایط عبارت است از:

۱- تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است:

به قرینه ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی باید پذیرفت که درخواست تبدیل توسط خواهان نیز مجاز است. در هر حال تبدیل تأمین، تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تنها برای یک بار مجاز است.

۲- مال بازداشت شده عین خواسته نباشد:

در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. در نتیجه دادگاه، نمی تواند به درخواست خوانده، به تبدیل تأمین اقدام نماید مگر به رضایت خواهان.

(ادامه…)


آشنایی با احکام دادگاهها

۱ نظر

 چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود

آراء شامل احکام و قرارها می گردد.

احکام:

دادگاه-حقوقی

چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم نامیده می شود. احکام را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد:

۱- از حیث اعلام حق سابق و یا تأسیس وضعیت جدید به احکام اعلامی و تأسیس.

۲- از جهت اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی به احکام حضوری و غیابی.

۳- از حیث قابلیت شکایت عادی به احکام قطعی و غیرقطعی.

۴- از حیث قابلیت فرجام به احکام نهایی و غیر نهایی.

۵- از حیث قابلیت اجراء به احکام لازم الاجراء و غیر لازم الاجراء

حکم اعلامی:

حکم دادگاه معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد نمی نماید بلکه وضعیتی را که در گذشته وجود داشته به موجب آن احراز و اعلام و آثار قانونی در محدوده خواسته خواهان بر آن مترتب می گردد. از این رو احکام مزبور اعلامی خوانده می شوند مثل الزام محکوم علیه به پرداخت دین.

حکم تأسیس:

بعضی از احکام از دادگاه ها صادر می شود که با صدور آن ها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می آید. این احکام، تأسیس نامیده می شوند مثل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر ورشکسته.

(ادامه…)


شرایط پس گرفتن دادخواست

بدون نظر

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

دادخواست-حقوق
استرداد دادخواست، دعوا به معنای اخص را زایل نمی کند. بنابراین اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان علی القاعده می تواند دعوا را از نو اقامه کند. اما باید دادخواست جدیدی با رعایت تمامی شرایط قانونی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کند.

نکته: استرداد دادخواست تجدید نظر در ماده ۳۶۳ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

استرداد دعوا:

به موجب بند ب ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند مادام که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود.

بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی، دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی به مفهوم و اعم واژه انجام دهد. بنابراین، در صورتی که، برای مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است.

نکته: با توجه به بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی باشد. (ادامه…)


شاهد

۴ نظر

شاهد در لغت به معنی گواه، حاضر و کسی است که امری یا واقعه‌ای را مشاهده کرده باشد[۱] و در اصطلاح به کسی که وقوع جرمی را مشاهده کرده و یا شنیده و بخواهد دربارۀ آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد گواه یا شاهد نامیده می‌‌شود.[۲]

شهادت یکی از مهم‌ترین ادلۀ اثبات امر کیفری به شمار می‌‌رود. در واقع در بسیاری از موارد کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکان‌‌پذیر نمی‌‌باشد. بنتام می‌‌گوید: گواهان چشم‌ها و گوش‌های دادگستری می‌‌باشند و دستگاه کشف جرم بدون آن کور و کر خواهد ماند.»[۳]

البته مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی اجبار شخص به ادای شهادت ممنوع است و اتیان سوگند صرفا وظیفه‌ای شرعی و اخلاقی است.

شرایط شاهد

قوانین جزایی ایران از حیث شرایطی که برای شاهد در نظر گرفته‌اند به دو دسته قابل تقسیم‌اند: دسته‌ای که شهادت شاهد در آنها موضوعیت دارد و شهادت به عنوان دلیل شرعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و دسته‌ای دیگر که شهادت در آنها طریقت دارد و شهادت اماره‌ای است جهت رسیدن به واقع.[۴]

(ادامه…)


دادخواست تجدیدنظر

بدون نظر

نویسنده :  سید محمد هاشم واعظ

طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی برخی از احکام قطعی نیستند و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشند. تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه دادگاه تجدیدنظر، دعوایی را که قبلا توسط دادگاه بدوی مورد بررسی قرار گرفته را مجددا مورد بررسی ماهیتی قرار می‌دهد.
شروع به رسیدگی دادرسی تجدیدنظر، مانند دادرسی بدوی نیازمند درخواست محکوم‌علیه رای بدوی (تجدیدنظر خواه) می‌باشد. این درخواست باید در غالب دادخواست صورت گیرد.
مهلت ارائه داخواست تجدیدنظر
به موجب ماده‌ی ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده‌ی رای بدوی،‌ یا به دفتر شعبه‌ی اول دادگاه تجدیدنظر و در صورتی که متقاضی در بازداشت باشد به دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم کند. این مهلت برای افراد داخل ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ رای بدوی می‌باشد. یا  در صورتی که رای غیابی باشد همین مهلت پس از انقضای مهلت واخواهی می‌باشد.

اعاده دادرسی

بدون نظر
نویسنده :  محمد حسین احمدی
اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[۱] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[۲] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[۳] (ادامه…)

فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

۱۲ نظر
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی

(کلی ،امورحسبی ،خانواده موجر و مستاجر،و ثبت احوال)

 الف )انواع دعاوی مالی

۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)

 ۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ،سفته ،برات و…و اسناد عادی.

۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول . (ادامه…)


آشنایی با مدیران دادگستری و وظایف آنها

بدون نظر

مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده ۸۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت .
به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت مسئولیت رئیس واحد ابلاغ در آمده اند اما ماده مرقوم در مورد ریاست مدیر دفتر بر منشی دادگاه و بایگان و سایر کارگزاران دفتر به قوت خود باقی است و حسب صریح آن مسئولیت اعمال آنان با مدیر دفتر است .
(ادامه…)


صفحه 2 از 41234