نوشته‌های با برچسب ‘آیا می توان تامین را تبدیل کرد؟’

آیا می توان تامین را تبدیل کرد؟

۲ نظر

مالی که بازداشت می شود در صورتی که از تأمین رفع اثر نشود معمولاً تا روشن شدن نتیجه قطعی دعوای اقامه شده در بازداشت می ماند تا اگر خواهان پیروز شد، در اجرای حکم، حسب مورد به او داده شود و یا از محل فروش آن محکوم به برداشت و به او پرداخت گردد.

در ماده ۱۲۴ ق. آ. د. مدنی تبدیل تأمین به درخواست خوانده تصریح شده اما در ماده ۵۳ ق. اجرای احکام مدنی تبدیل مال توقیف شده به درخواست محکوم له تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش آمده است. بنابراین شرایط تبدیل تأمین را می توان به عمومی و اختصاصی دسته بندی نمود.

دادخواست-حقوق

شرایط عمومی تبدیل تأمین:

منظور از شرایط عمومی، شرایطی است که در پذیرش تأمین باید رعایت شود و تفاوتی نمی نماید که درخواست تأمین از سوی خواهان و یا خوانده باشد. این شرایط عبارت است از:

۱- تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است:

به قرینه ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی باید پذیرفت که درخواست تبدیل توسط خواهان نیز مجاز است. در هر حال تبدیل تأمین، تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش تنها برای یک بار مجاز است.

۲- مال بازداشت شده عین خواسته نباشد:

در مواردی که خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. در نتیجه دادگاه، نمی تواند به درخواست خوانده، به تبدیل تأمین اقدام نماید مگر به رضایت خواهان.

(ادامه…)