نوشته‌های با برچسب ‘اجاره نامه’

تنظیم اجاره نامه و نحوه پرداخت اجاره بها

بدون نظر

تنظیم اجاره نامه و نحوه پرداخت اجاره بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال ۱۳۵۶
اگر بین موجر و مستاجر اجاره نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره بها همان است که در اجاره نامه قید شده و چنانچه اجاره نامه ای تنظیم نشده باشد مبلغ اجاره به میزانی است که طرفین تراضی کرده اند یا در عمل پرداخت می شود .
همچنین چنانچه میزان اجاره بها تعیین نشده باشد مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ اجاره بها به نرخ معادله روز تعیین می شود
(ادامه…)