نوشته‌های با برچسب ‘اعضای بدن’

دیه اعضای مختلف بدن

بدون نظر

 

  • فصل اول : دیه
    مو

 

 

 

ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از
بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به
موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود
.
ماده ۳۶۹
: هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر
نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و
در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از
دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره
بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه
به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص
روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده
و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .

(ادامه…)