نوشته‌های با برچسب ‘اقرار’

وکالت-وصایت-اقرار

۱ نظر


نویسنده : دکتر مرتضی بهشتی
چکیده:
وصیت لازم نیست که مهر وموم وپیچیده شود یا در آن بیاید که به خط موصی است.ولی آنچه که درایقاع وصیت شرط است قصد مو صی بر انشاء وصیت است.ودستیابی به این امر نیز مانعه الجمع با امر توکیل در وصایت نیست.
بدین معنی همان طور که تاثیر وکالت مشروط بر صحت توکیل بوده وپس از احراز آن ویا عدم انکار وتردید بر صحت وکالت ؛نمی توان مانع ظهور آثار آن بود،دروصیتی که با وکالت قانونی تنظیم و انشاء شود نیز نمی توان خدشه وارد کرد وچنین وصیتنامه ای از اتقان لازم برخوردار می باشد.

وسردفتران اسناد می بایستی درتنظیم سند وصیتنامه با وکالت؛مشابه سایر اسناد بیع،هبه و…..برخورد کند.

مقدمه :

مقاله تقدیم در ۲ بخش بر اساس سوالی است که جمعی از سر دفتران محترم اسناد مطرح کرده اند که آیا وکیل می تواند با وکالت از موکلش تنظیم و انشاء وصایت کند ؟

 
(ادامه…)