نوشته‌های با برچسب ‘امور حسبی’

مرجع صالح در دعاوی راجع به ترکه متوفی

۲ نظر

نویسنده : حسین قربانیان

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».
این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از جمله مواردیست که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده ، صالح به رسیدگی قرار داده است .
(ادامه…)


فرزندخواندگی

۲ نظر

 

نگارش یافته توسط آفتاب یزد

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی است و‌ ‌به تجربه ثابت شده که کودک در ‌محیط و فضای خانوادگی سالم بهتر رشد کرده و تکامل و‌ ‌تعالی می‌یابد.‌ ‌بدیهی است فرزندانی که در محیط خالی از عشق و دلبستگی خانوادگی‌ ‌تربیت و بزرگ شوند در ‌معرض بحران های عاطفی و روحی بسیاری قرار خواهند‌‌گرفت.‌ ‌به گزارش ایسکانیوز، بنابراین با وصف آنکه سازمان بهزیستی قانونا موظف به نگهداری کودکان بی‌ ‌سرپرست است مقنن با ‌تصویب مقررات قانونی خاص، سرپرستی کودکان بی سرپرست را تحت‌ ‌شرایطی به زوجین فاقد فرزند ‌واگذار تا آنان در دامان پر مهر و عطوفت پدر و مادر‌ ‌مجازی خود پرورش یافته و انشاء الله بتوانند در آینده ‌پذیرای مسئولیتی خطیر در‌ ‌جامعه اسلامی شوند.‌ ‌

‌مفهوم فرزند خواندگی‌ ‌
    هر زن و شوهر مقیم ایران در‌ ‌صورت توافق با یکدیگر می توانند سرپرستی طفلی صغیر را بر عهده ‌بگیرند مشروط بر آنکه‌ ‌منافع مادی و معنوی طفل را تامین کنند.‌ ‌

(ادامه…)


گواهی انحصار وراثت

۱ نظر

از جمله مواردی که نو عا” گریبا نگیر تمامی افراد جامعه بود ه و یا خواهد بود فوت یکی از بستگان نزدیک است که آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف ما یملک وی و میزان سهم و حقوق وراث را بد نبال دارد موضوعی که بسیار مورد سوال است، چگونگی و تشریفات دادرسی مر بوط به صدور گواهی انحصار وراثت است . در این نوشتار سعی شده اقدا ماتی که به منظور اخذ گواهی انحصار وراثت لازم است . به زبانی ساده بیان گردد .

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :

- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :

پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .

(ادامه…)