نوشته‌های با برچسب ‘تعزير’

انواع تعزیر و ضوابط آن

بدون نظر
نویسنده سید کاظم حائرى
چکیده: در
این مقاله سعى شده است تا انواع تعزیر و مقدار آن در قوانین جزایى اسلام
تعیین شود. نویسنده براى رسیدن به این هدف به بررسى روایات مربوطه به حبس،
مقدار تعزیر و تعزیر کودک و برده پرداخته است،آنگاه با توجه به اصل ولایت
فقیه به این نتیجه مى رسد که مقدارتعزیر به دست حاکم شرع است که بى تردید
براساس مصلحت فرد وجامعه تعیین خواهد شد.
در این میان نیز به برخى
اشکالات در موردولایت فقیه در این گونه موارد پاسخ مى دهد. آنگاه با توجه
به روایات معتبر، حداکثر مقدار تعزیر را هفتاد و نه ضربه تازیانه که کمتر
از حدقذف است دانسته است، اما دو مورد را از آن استثنا مى کند، نخست
هنگامى که مجرم با این مقدار تعزیر، تادیب نگردد و دوم، موردى است که
تعزیر مجرم به این مقدار، مانع از خطرات ناشى از حرم ارتکابى در جامعه
نشود.

در
نهایت، تعزیر به مجازات هایى مانند حبس و جریمه مالى را ممکن مى داند ولى
احتیاط را درا ین مى بیند که مقدار مجازات هاى دیگر به گونه اى نباشد که
عرفا شدیدتر از هفتاد و نه ضربه تازیانه شمرده شود.

(ادامه…)