نوشته‌های با برچسب ‘سقط جنين’

بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل

بدون نظر
نویسنده محمد صالح ولیدی – سایت دادخواهی

مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده
اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از
دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان
آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و
آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده
نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن
دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین
شده است ۱ . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود
است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان
قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به ” قتل و ضرب و جرح عمدی ” مقررات حاکم بر
این پدیده را در مواد ۱۸۰ تا ۱۸۴ بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده
اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این
پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح ” سقط حمل عمدی ”
را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند
لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین
اسلامی آرا خود را صادر کرده است .
۲
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط
قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و
در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .

(ادامه…)