نوشته‌های با برچسب ‘سنگسار’

نقد و بررسی مجازات اعدام و سنگسار در قوانین ایران

بدون نظر

عصرایران ؛ امیرهادی انواری

در این گفت و گو به راه های اثبات زنا و لواط که حد آنها مجازات رجم است پرداخته شده، همچنین به راه هایی که با استفاده از آن برخی قضات این احکام را صادر می کنند.
دکتر رستمی به بازگویی شرایط اثبات و تعریف علم قاضی همچنین جایگاه شاکی خصوصی و… اشاره کرده است.

با توجه به قوانین ما که برگرفته از شریعت اسلام است، به نظر شما سیاست جنایی اسلام در بحث حدود و جرایم منافی عفت چیست و حکم رجم در چه صورتی صادر می شود؟

در بحث “حدود”، سیاست جنایی اسلام در بحث حدود به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر دایر بر پرده پوشی است یعنی این جرایم آشکار نشوند. ضمن اینکه در مبحث زناادله اثباتی بسیار سختی درنظر گرفته شده است. یعنی اینکه چهار شاهد با شرایط خاصی، که در فقه گفته می شود چهار شاهد بر«همچون میل در سرمه دان» شهادت بدهند.

(ادامه…)