نوشته‌های با برچسب ‘شرایط پس گرفتن دادخواست’

شرایط پس گرفتن دادخواست

بدون نظر

به موجب بند الف ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند، در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید.

دادخواست-حقوق
استرداد دادخواست، دعوا به معنای اخص را زایل نمی کند. بنابراین اعتبار امر مختومه را ندارد و خواهان علی القاعده می تواند دعوا را از نو اقامه کند. اما باید دادخواست جدیدی با رعایت تمامی شرایط قانونی، از جمله پرداخت هزینه دادرسی تقدیم کند.

نکته: استرداد دادخواست تجدید نظر در ماده ۳۶۳ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

استرداد دعوا:

به موجب بند ب ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی خواهان می تواند مادام که دادرسی تمام نشده دعوای خود را مسترد نماید. استرداد دعوا مادامی که دادرسی تمام نشده با رعایت سایر شرایط پذیرفته شود.

بین ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی تا اعلام ختم دادرسی، دادگاه می تواند تصمیماتی اتخاذ و اقداماتی به مفهوم و اعم واژه انجام دهد. بنابراین، در صورتی که، برای مثال در دعوای مطالبه اجرت المثل دادگاه پس از رسیدگی های لازم و احراز مالکیت خواهان و غاصبانه بودن ید خوانده، قرار کارشناسی به منظور تعیین اجرت المثل ملک صادر کند و نظر کارشناس به دفتر دادگاه برسد و این امر به طرفین ابلاغ و مهلت اعتراض تمام شود می توان پذیرفت که دادرسی تمام شده است.

نکته: با توجه به بند ج ماده ۱۰۷ ق. آ. د. مدنی در استرداد دعوا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا نیازی به رضایت خوانده نمی باشد. (ادامه…)