نوشته‌های با برچسب ‘نشوز’

رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین‌

بدون نظر

دکتر عبدالرسول دیانی

یکی از حقوق مسلم مالی -که در روابط خانوادگی، زوجه، م[۳]ستحق آن است-، حق بهره‌مندی از نفقه است. این حق در جانب زوج، عنوان تکلیف به خود می‌گیرد. یعنی مرد مکلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختیار وی قرار دهد. نفقه در این معنا اعم از پوشاک و خوراک و مسکن و وسائل زندگی که در قانون مدنی از آن تعبیر به اثاث البیت شده – ، و حتی خادم (در برخی وضعیت های مربوط به زن) می‌شود.

اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده ثابت است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر، بخصوص، امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد.

(ادامه…)